Reviewen översikt över permeabla reaktiva barriärer för in situ hållbar grundvattenrening

permeabla reaktiva barriärer (PRB) är en av de innovativa tekniker som allmänt accepteras som ett alternativ till ’pump and treat’ (P& T) för hållbar in situ sanering av förorenat grundvatten. Konceptet med tekniken innefattar placering av en permeabel barriär som innehåller reaktiva material över det förorenade grundvattnets flödesbana för att fånga upp och behandla föroreningarna när plummen strömmar genom den under påverkan av den naturliga hydrauliska lutningen. Sedan uppfinningen av PRBs i början av 1990-talet har en mängd olika material använts för att avlägsna föroreningar inklusive tungmetaller, klorerade lösningsmedel, aromatiska kolväten och bekämpningsmedel. Avlägsnande av föroreningar sker vanligtvis via processer som adsorption, utfällning, denitrifikation och biologisk nedbrytning. Trots ett brett erkännande finns det fortfarande olösta frågor om PRB: s långsiktiga prestanda, vilket har påverkat deras acceptans och fullskaliga genomförande något. Det aktuella papperet presenterar en översikt över PRB-tekniken, som inkluderar toppmodern, meriterna och begränsningarna, de reaktiva medierna som hittills använts och de mekanismer som används för att omvandla eller immobilisera föroreningar. Papperet tittar också på design, konstruktion och prbs långsiktiga prestanda.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.