toegewezen pagina ‘s

Xenophon’ s Oeconomicus (“Dialogue on Household Management”)

alleen lezen boek-pagina ‘ s (d.w.z., zoals afgedrukt op de bovenkant van de pagina zelf) 73-114, 145-147.

dat wil zeggen, het gedeelte voor de landbouw overslaan.

Klik hier voor pdf naar:

Xenophon. “Oeconomicus, on the Management of a Farm and Household.” Transvetzuren. J. S. Watson. Xenophon ‘ s Kleine Werken. London: Henry G. Bohn, 1857. 71-147.

merk op dat op pagina 71 (waarop de pdf automatisch wordt geopend) de inleiding van de vertaler begint.

Xenophon ‘ s text begint p. 73.

journaalposten

vormen posities die in Butlers Antigone’ s Claim — in Butlers lezing van Sophocles ‘Antigone — worden onderzocht, op enigerlei wijze een uitdaging voor manieren om geslacht in Xenophon’ s Oeconomicus te zien? Hoe zo, hoe niet?

Achtergrond

Xenofon leefde ca. 430 tot ca. 349 v.Chr. Hij was een Atheense gentleman en conservatief. Net als Plato behoorde hij tot de kring van Socrates’ vrienden en gesprekspartners.Xenophon leidde een bewogen leven. Hij vergezelde een leger van Griekse huurlingen die vochten voor Cyrus de jongere, een pretender van de Perzische troon. Toen dat slecht eindigde, werd Xenophon leider van wat overbleef van de beroemde 10.000, en hielp hen terug te leiden naar de Griekse wereld van wat nu Irak is. Xenophon zou erover schrijven in zijn Anabasis.)

als gevolg hiervan werd Xenophon een soort fan van Perzische dingen. Maar hij lijkt ook een goede vriend te zijn geweest van Athene’ s oude vijand, Sparta. In 394 vocht hij voor Sparta tegen zijn geboortestad Athene. Als gevolg daarvan bracht hij tientallen jaren in ballingschap door, hoewel hij tegen het einde van zijn leven vrede had kunnen sluiten met Athene, en misschien had hij op een gegeven moment kunnen terugkeren voordat hij stierf.Net als Plato en een aantal anderen componeerde Xenophon socratische dialogen (dialogen met Socrates als spreker). Xenophons Socrates lijkt in sommige opzichten op die van Plato. Maar Xenophon ’s Socrates (in tegenstelling tot Plato’ s) toont interessant een duidelijke interesse in praktische zaken. Daarentegen dient Plato ‘ s Socrates vaak als spreekbuis voor een opvallend originele en verfijnde metafysica, logica en ethiek.

het huidige werk in het Grieks is getiteld Oikonomikos, kort voor oikonomikos logos, of ” Discourse on Estate Management.”In de Oeconomicus (gelatiniseerde versie van de titel) horen we hoe een Griekse Heer, een kalos te K’ Agathos, zijn huishouden, vrouw, boerderijen zou moeten beheren — vrijwel alles wat een man van zijn klasse zou moeten uitmaken.

basisstructuur, thema, enz.

het werk begint met Socrates die Critobulus vermaant, een soort Atheense playboy, hoewel getrouwd (merk op dat hij zowel erastes als eromenos speelde in pederastische zaken; cf. Xenophon ‘ s Symposium), om de kunst van het huishouden management te leren, oikonomia, een kunst die, net als de kunst van oorlog en landbouw, elke gentleman zou moeten weten. Een belangrijk deel daarvan heeft te maken met trouwen en het opleiden van een vrouw als medehelper. Het is belangrijk om op dit punt op te merken dat Socrates Critobulus zachtjes voor het Besteden van meer aandacht aan zijn geneugten dan aan zijn landgoederen. (blz.73 E. V.)

Socrates gaat dan verder met het vertellen van een gesprek dat hij heeft gehad met een man die bekwaam en bekend is in de kunst van het huishouden, een Ischomachus, een man die blijkbaar wijd en zijd bewonderd wordt als een kalos te K ‘ Agathos. (blz.96 E. V.)

zo horen we van Ischomachus ‘ principes om een vrouw op te leiden tot een goede hulpmaat (97 E.V.), van Ischomachus ‘ beroepen, in het bijzonder zijn benadering van de juiste verzorging van boerderijen en gewassen, en van zijn ideeën over de kunst van het regeren, die hij blijkbaar uitoefent op grond van het zijn van een meester van zijn slaven en echtgenoot van zijn vrouw (PP.145 e. v.).

het werk bestrijkt een groot terrein, maar heeft veel te maken met de relaties tussen echtgenoten. Ik stel daarom voor dat u probeert goed en zelfs een beetje tussen de regels door te lezen. Ik denk dat je veel zult vinden dat zowel valideert en uitdaagt wat we zien in een werk als de tegen Neaera (zie journal-entry prompt net onder).

onderzoeksvragen

Kies een van de volgende vragen. u kunt ook uw eigen zorgen aanpakken. . . .

  • op het gebied van huwelijk, seks en genot, enz. Hoe lijkt Xenophon ‘ s Oeconomicus een werk als de tegen Neaera te valideren? Hoe kan het lijken om een ander soort beeld van het huwelijk te bieden?
  • Hoe kan Ischomachus vandaag worden gecensureerd/geprezen voor de manier waarop hij zijn vrouw behandelt? Hoe zijn de dingen veranderd? Zijn ze op een of andere manier hetzelfde gebleven?

Algemeen

  1. welke feiten verzamelen wij over het leven van vrouwen in het klassieke Griekenland, en in het bijzonder over hun leven in het klassieke Athene?
  2. welke interpretaties kunnen we op deze feiten toepassen?
  3. Hoe kan deze lezing ons helpen begrijpen hoe het leven van de oude Griekse (klassieke Atheense) vrouw werd opgevat in relatie tot dat van de oude Griekse man?
  4. lijkt Xenophons Oeconomicus een Foucauldiaanse of anti-Foucauldiaanse kijk op de relaties tussen de geslachten te geven? Gemengde zak? (Denk aan symmetrie, zelfbeheersing, en dergelijke.)

  • hoe kunnen mannen en vrouwen gelijken lijken?
  • hoe komen ze uit als niet-gelijk?
  • in Xenophon ‘ s tekst, waarom deze zorg voor de gelijkheid en / of ongelijkheid van man en vrouw?
  • Waarom wordt de nadruk gelegd op het thema commando en bestuur, of het nu thuis, in de staatszaken of op het slagveld is?

aantekeningen

73. “Domestic management,” in het Grieks oikonomia.

73. “… de naam van een kunst. . . .””Kunst” hier in het Grieks is episteme, een gesystematiseerde tak van kennis, een wetenschap.

74. “Huis,” in het Grieks, oikos (huis, Huis, Huishouden, landgoed, familie).

75. “Meesteres” betekent hetaira, een woord voor “prostituee.”

76. Eden “bij Jove” of “bij Jupiter” zijn eden van de Griekse Zeus. (Het was ooit gebruikelijk om Griekse goden in het Engels te vertalen met hun Romeinse namen.

76. “verwijfde geest,” in het Grieks malakia (zachtheid, verwijfde geest).

76. “maîtresses “vertaalt despoinai,” maîtresses ” in de zin van vrouwelijke eigenaren van slaven, eigendom, enz. Anders dan hierboven.

78-79. Socrates somt de soorten publieke plichten op waaraan Critobulus’ rijkdom hem verplicht. In democratisch Athene moesten rijke mannen overheidsuitgaven financieren zoals oorlogsschepen, theatervoorstellingen, enz. De technische term is ” liturgie.”Een trierarch moet betalen voor de bouw van een oorlogsschip, een “trireme.”Zie liturgieën als een vorm van progressieve belasting, maar strikt genomen een eenmalige verplichting. (Je zou kunnen aanklagen om te bewijzen dat een andere Athener meer geld had dan jij, en dus de liturgie zou moeten ondernemen. In dat geval moest je bereid zijn om onroerend goed te ruilen met die persoon. Ze noemden dat tegengif.)

79. “zaken van amusement.”De Griek leest paidikois … pragmasi, ” pederastic affairs.”De vertaler bowdlerizes. Merk op dat deze worden behandeld als financieel omslachtig.

84. “… en onder de mannen zijn er die hun echtgenotes zo hebben behandeld dat zij bij hen medehelpers hebben gevonden om hun geluk te verbeteren.”Collega-helpers” vertaalt sunergoi (collega-arbeiders). “Het verbeteren van hun fortuin”: de Griek heeft sunauxein, “om te helpen bij het verhogen.”De Griek benadrukt, met andere woorden, het huwelijk als een soort business partnership.

85. “Maar ik ben van mening dat een vrouw, die een goede partner is in het huishouden, dezelfde invloed heeft als haar man voor hun gemeenschappelijke welvaart.””Partner” vertaalt koinonos, een delen in iets met een ander. Het kan, maar hoeft niet, pariteit suggereren. Dan, net als nu, kunnen er senior en junior partners zijn.

85. “. . . de kunsten die handwerk worden genoemd, zijn verwerpelijk en worden inderdaad terecht in weinig aanzien gehouden. . . .””Ambachten” vertaalt bausanikai (tekhnai): schoenmaken, smeden, het soort pre-industriële productie in een winkel. Nu hebben we de neiging om dat te zien als geschoolde arbeid; de oude Grieken hadden de neiging om het te associëren met binnenshuis, en daarom verwijfde, werk. Inderdaad, het zou beschamend zijn voor een heer als Critobulus om een andere roeping na te streven dan landbouw of oorlog. De meerderheid van de klassieke Atheense volwassen mannelijke burgers waren niet rijk, maar ze waren ook geen ambachtslieden (bausanikoi) of arbeiders. De meeste waren middelmatige boeren.

86. veeteelt. Dat wil zeggen, landbouw.

86. satraap. Een Perzische militaire gouverneur van een provincie.

88. paradeisoi. De Perzische koningen, naar het voorbeeld van hun Mesopotamische voorlopers, onderhouden rijk aangewezen jachtparken genaamd paradeisoi. Het Engelse “paradise” is afgeleid van dat woord.

94. “landman.” Boeren.

95. “eerlijk en goed.”In het Grieks, kalos te K’ Agathos. Letterlijk, “mooi / knap en goed”, kan het worden begrepen om te verwijzen naar een man van kwaliteit of een heer. Nogmaals, Xenophon ‘ s aristocratische vooringenomenheid.

96. “Jupiter Eleutherius,” in het Grieks, Zeus eleutherios, Zeus als beschermheer van de Vrijheid.

96. “antidosis van trierarch”, een rechtszaak om te proberen de plicht van het financieren van een oorlogsschip aan iemand anders over te dragen. (Cf. boven, PP. 78-79.)

105 ff. De analogie van het goed geordende Fenicische vrachtschip. Het is nogal ongebruikelijk dat een Griekse auteur als sympathiek een portret van barbaren presenteert — in het geval van Xenophon, Perzen en Feniciërs (moderne Iraniërs en Libanezen) — zoals Xenophon doet, zowel hier als in zijn fictieve leven van Cyrus de grote (Cyropaideia).

109. “… appartement voor de vrouwtjes … dat van de mannen….”Het vrouwenverblijf in een Grieks huis heette de gunaikonitis, het mannenverblijf, de andronitis.

110. “huishoudster.”In het Grieks, tamia, een vrouwelijke slaaf belast met het toezicht op de juiste opslag en gebruik van middelen, zowel materiële als menselijke.

111. “Senaat.”Dit is een ouderwetse vertaling, vandaar Romeinse godsnamen voor de Griekse, en Romeinse woorden zoals” Senaat “om het Griekse woord boule te vertalen, wat” raad ” betekent, de stuurgroep die de agenda voor vergaderingen van de vergadering heeft vastgesteld.

112. “persoonlijke intimiteit met elkaar.”Letterlijk vertaald, zegt het Grieks,” zijn we dan niet samengebracht met het oog op het delen van ons lichaam met elkaar?”dat wil zeggen, koinoinoi zijn, “delen,” van elkaars lichaam. Ischomachus heeft het over seks.

146. “Baljuw” vertaalt epitropos, een slaaf (of mogelijk bevrijde slaaf) belast met het toezicht op alles wat er gebeurt op een boerderij. Een “voorman” of epistaten zal geen slaaf zijn. Maar in beide gevallen hebben we te maken met iemand die belast is met het toezicht op de arbeiders onder hem.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.